Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
H thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 30736 - last christmas - last christmas 2022

30736 last christmas
Nhạc sĩ: Wham
Lời bài hát "last christmas":
¦Ah ooh wo ah ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ Once bitten and ŸŽ twice shy ŸŽ I keep my distance but ŸŽ you still catch my eye ŸŽ Tell me baby ŸŽ do you recognize me ŸŽ Well it's been a year ŸŽ it doesn't surprise me ŸŽ Happy christmas ŸŽ I wrapped up ŸŽ and sent it ŸŽ with a note saying ŸŽ "I love you" ŸŽ Now I know what a fool ŸŽ I've been ŸŽ But if you ŸŽ kissed me now ŸŽ I know you'd ŸŽ fool me again ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ A crowded room ŸŽ friends with tired eyes ŸŽ I'm hiding from you ŸŽ and your soul of ice ŸŽ My God I thought ŸŽ you were ŸŽ someone relied on me ŸŽ I guess I was ŸŽ the shoulder to cry on ŸŽ but face one love ŸŽ when fire and speak ŸŽ A man and cover ŸŽ put it all here ŸŽ woo woo woo ŸŽ Now I've found ŸŽ a real love ŸŽ you'll never ŸŽ fool me again ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ Last Christmas ŸŽ I gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ This year ŸŽ to save me from tears ŸŽ I'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ Last Christmas
¦ah ooh wo ah ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ once bitten and ŸŽ twice shy ŸŽ i keep my distance but ŸŽ you still catch my eye ŸŽ tell me baby ŸŽ do you recognize me ŸŽ well it's been a year ŸŽ it doesn't surprise me ŸŽ happy christmas ŸŽ i wrapped up ŸŽ and sent it ŸŽ with a note saying ŸŽ "i love you" ŸŽ now i know what a fool ŸŽ i've been ŸŽ but if you ŸŽ kissed me now ŸŽ i know you'd ŸŽ fool me again ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ a crowded room ŸŽ friends with tired eyes ŸŽ i'm hiding from you ŸŽ and your soul of ice ŸŽ my god i thought ŸŽ you were ŸŽ someone relied on me ŸŽ i guess i was ŸŽ the shoulder to cry on ŸŽ but face one love ŸŽ when fire and speak ŸŽ a man and cover ŸŽ put it all here ŸŽ woo woo woo ŸŽ now i've found ŸŽ a real love ŸŽ you'll never ŸŽ fool me again ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ last christmas ŸŽ i gave you my heart ŸŽ but the very next day ŸŽ you gave it away ŸŽ this year ŸŽ to save me from tears ŸŽ i'll give it to ŸŽ someone special ŸŽ last christmas

Cũng có thể bạn muốn tìm cc Bài hát liên quan
32293 mã số karaoke king of the mountain - George Strait
33218 mã số karaoke have yourself a merry little christma - S
30448 mã số karaoke anything goes - Frank Sinatra
715415 mã số karaoke happy new year - Khác
714754 mã số karaoke last christmas - chưa rõ
42145 mã số karaoke last christmas - chưa rõ
50968 VOL29 mã số karaoke feliz navidad - Nhạc Anh

Từ khóa tim kiếm: mã số karaoke của nhạc s Wham, mã số karaoke của nhc sĩ wham, bi hát last christmas có mã số karaoke l gì?, bài hát last christmas co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 30736 la bai gi, Ah ooh wo ah là bài g?, ah ooh wo ah la bai gi?, Mã số 30736 - last christmas - last christmas 2022
Error
Whoops, looks like something went wrong.