Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ vic tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Mã số 31822 - the morning after - the morning after 2022

31822 the morning after
Nhạc sĩ: M.Mcgovern
Lời bài hát "the morning after":
There's a little black spot on the sun today
It's the same old thing as yesterday
There's a black hat caught in a high tree top
There's a flag pole rag and the wind won't stop
I have stood here before in the pouring rain
With the world turning circles running 'round my brain
I guess I'm always hoping that you'll end this reign
But it's my destiny to be the king of pain
There's a little black spot on the sun today that's my soul up there
It's the same old thing as yesterday that's my soul up there
There's a black hat caught in a high tree top that's my soul up there
There's a flag pole rag and the wind won't stop that's my soul up there
I have stood here before in the pouring rain
With the world turning circles running 'round my brain
I guess I'm always hoping that you'll end this reign
But it's my destiny to be the king of pain
There's a fossil that's trapped in a high cliff wall
That's my soul up there
There's a dead salmon frozen in a waterfall
That's my soul up there
There's a blue whale beached by a springtide's ebb
That's my soul up there
There's a butterfly trapped in a spider's web
That's my soul up there
I have stood here before in the pouring rain
With the world turning circles running 'round my brain
I guess I'm always hoping that you'll end this reign
But it's my destiny to be the king of pain
There's a king on a throne with his eyes torn out
There's a blind man
looking or a shadow of doubt
There's a rich man sleeping on a golden bed
There's a skeleton choking on a crust of bread
King of pain
There's a red fox torn by a huntsmen's pack
That's my soul up there
There's a black winged gull with a broken back
That's my soul up there
There's a little black spot on the sun today
It's the same old thing as yesterday
I have stood here before
With the world turning circles running 'round my brain
I guess I always hopin' that you'll end this reign
But it's my destiny to be the king of pain king of pain king of pain king of pain
I'll always be king of pain
there's a little black spot on the sun today
it's the same old thing as yesterday
there's a black hat caught in a high tree top
there's a flag pole rag and the wind won't stop
i have stood here before in the pouring rain
with the world turning circles running 'round my brain
i guess i'm always hoping that you'll end this reign
but it's my destiny to be the king of pain
there's a little black spot on the sun today that's my soul up there
it's the same old thing as yesterday that's my soul up there
there's a black hat caught in a high tree top that's my soul up there
there's a flag pole rag and the wind won't stop that's my soul up there
i have stood here before in the pouring rain
with the world turning circles running 'round my brain
i guess i'm always hoping that you'll end this reign
but it's my destiny to be the king of pain
there's a fossil that's trapped in a high cliff wall
that's my soul up there
there's a dead salmon frozen in a waterfall
that's my soul up there
there's a blue whale beached by a springtide's ebb
that's my soul up there
there's a butterfly trapped in a spider's web
that's my soul up there
i have stood here before in the pouring rain
with the world turning circles running 'round my brain
i guess i'm always hoping that you'll end this reign
but it's my destiny to be the king of pain
there's a king on a throne with his eyes torn out
there's a blind man
looking or a shadow of doubt
there's a rich man sleeping on a golden bed
there's a skeleton choking on a crust of bread
king of pain
there's a red fox torn by a huntsmen's pack
that's my soul up there
there's a black winged gull with a broken back
that's my soul up there
there's a little black spot on the sun today
it's the same old thing as yesterday
i have stood here before
with the world turning circles running 'round my brain
i guess i always hopin' that you'll end this reign
but it's my destiny to be the king of pain king of pain king of pain king of pain
i'll always be king of pain

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát lin quan
34673 mã số karaoke the morning after - chưa rõ
713110 mã số karaoke she s leaving home - Khác
716396 mã số karaoke the morning after - chưa rõ
33525 mã số karaoke that ain t no way to go - Brooks & Dunn
32332 mã số karaoke long as i live - John M. Montgomery
30949 mã số karaoke rough boy - ZZ Top
31575 mã số karaoke morning has broken - Cat Stevens

Từ khóa tìm kiếm: mã số karaoke của nhạc sĩ M.Mcgovern, mã số karaoke của nhc sĩ m.mcgovern, bài hát the morning after có mã số karaoke l gì?, bài hát the morning after co ma so karaoke la gi?, ma so karaoke 31822 la bai gi, There's got to be là bài g?, there's got to be la bai gi?, Mã số 31822 - the morning after - the morning after 2022