Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát...
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu

Bài hát 微恋爱 / Tình Yêu Nhỏ Bé - 2018

微恋爱 / Tình Yêu Nhỏ Bé
Nghệ sĩ: Lý Giai Vi
Lời bài hát "微恋爱 / Tình Yêu Nhỏ Bé":
咖 啡 酸 了 以 後 还 是 饮 料 感 觉 淡 了 以 後 谁 还 要
kā fēi suān le yǐ hòu hái shì yǐn liào gǎn jué dàn le yǐ hòu shuí hái yào
时 钟 兜 了 几 圈 人 还 没 老
shí zhōng dōu le jǐ quān rén hái méi lǎo
没 有 什 麽 大 不 了
méi yǒu shén me dà bù liǎo
心 还 想 跳 那 就 等 寂 寞 它 出 招
xīn hái xiǎng tiào nà jiù děng jì mò tā chū zhāo
别 太 勉 强 开 玩 笑 我 不 对 记 忆 动 剪 刀
bié tài mián qiǎng kāi wán xiào wǒ bú duì jì yì dòng jiǎn dāo
我 们 都 经 历 这 一 遭
wǒ men dōu jīng lì zhè yì zāo
才 知 道 淡 定 有 多 重 要
cái zhī dào dàn dìng yǒu duō zhòng yào

谈 几 次 微 恋 爱 好 不 好
tán jǐ cì wēi liàn ài hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huái niàn guò qù duō wú liáo
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bú yòng táo zhàn zhe ràng tā zì jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ài qíng kāi le wán xiào nà hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo dé ràng lǐ zhì fēng diào
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bú yào nào děng dài mìng yùn de tōng gào

那 时 候 一 到 雨 天 就 受 不 了
nà shí hou yí dào yǔ tiān jiù shòu bù liǎo
那 些 日 子 活 得 真 糟 糕
nà xiē rì zi huó dé zhēn zāo gāo
把 爱 轻 描 淡 写 暂 停 几 秒
bǎ ài qīng miáo dàn xiě zàn tíng jǐ miǎo
人 至 少 要 懂 得 笑
rén zhì shǎo yào dǒng dé xiào

心 还 想 跳 那 就 等 寂 寞 它 出 招
xīn hái xiǎng tiào nà jiù děng jì mò tā chū zhāo
别 太 勉 强 开 玩 笑 我 不 对 记 忆 动 剪 刀
bié tài mián qiǎng kāi wán xiào wǒ bú duì jì yì dòng jiǎn dāo
我 们 都 经 历 这 一 遭
wǒ men dōu jīng lì zhè yì zāo
才 知 道 淡 定 有 多 重 要
cái zhī dào dàn dìng yǒu duō zhòng yào

谈 几 次 微 恋 爱 好 不 好
tán jǐ cì wēi liàn ài hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huái niàn guò qù duō wú liáo
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bú yòng táo zhàn zhe ràng tā zì jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ài qíng kāi le wán xiào nà hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo dé ràng lǐ zhì fēng diào
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bú yào nào děng dài mìng yùn de tōng gào

快 乐 已 经 变 了 味 道
kuài lè yǐ jīng biàn le wèi dào
那 麽 把 从 前 丢 掉
nà me bǎ cóng qián diū diào

微 微 的 爱 好 不 好
wēi wēi de ài hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huái niàn guò qù duō wú liáo
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bú yòng táo zhàn zhe ràng tā zì jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ài qíng kāi le wán xiào nà hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo dé ràng lǐ zhì fēng diào
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bú yào nào děng dài mìng yùn de tōng gào

时 间 把 爱 缩 小 眼 泪 把 痛 缩 小
shí jiān bǎ ài suō xiǎo yǎn lèi bǎ tòng suō xiǎo
咖 啡 酸 了 以 後 还 是 饮 料 感 觉 淡 了 以 後 谁 还 要
kā fēi suān le yǐ hou hai shi yǐn liao gǎn jue dan le yǐ hou shui hai yao
时 钟 兜 了 几 圈 人 还 没 老
shi zhōng dōu le jǐ quān ren hai mei lǎo
没 有 什 麽 大 不 了
mei yǒu shen me da bu liǎo
心 还 想 跳 那 就 等 寂 寞 它 出 招
xīn hai xiǎng tiao na jiu děng ji mo tā chū zhāo
别 太 勉 强 开 玩 笑 我 不 对 记 忆 动 剪 刀
bie tai mian qiǎng kāi wan xiao wǒ bu dui ji yi dong jiǎn dāo
我 们 都 经 历 这 一 遭
wǒ men dōu jīng li zhe yi zāo
才 知 道 淡 定 有 多 重 要
cai zhī dao dan ding yǒu duō zhong yao

谈 几 次 微 恋 爱 好 不 好
tan jǐ ci wēi lian ai hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huai nian guo qu duō wu liao
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bu yong tao zhan zhe rang tā zi jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ai qing kāi le wan xiao na hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo de rang lǐ zhi fēng diao
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bu yao nao děng dai ming yun de tōng gao

那 时 候 一 到 雨 天 就 受 不 了
na shi hou yi dao yǔ tiān jiu shou bu liǎo
那 些 日 子 活 得 真 糟 糕
na xiē ri zi huo de zhēn zāo gāo
把 爱 轻 描 淡 写 暂 停 几 秒
bǎ ai qīng miao dan xiě zan ting jǐ miǎo
人 至 少 要 懂 得 笑
ren zhi shǎo yao dǒng de xiao

心 还 想 跳 那 就 等 寂 寞 它 出 招
xīn hai xiǎng tiao na jiu děng ji mo tā chū zhāo
别 太 勉 强 开 玩 笑 我 不 对 记 忆 动 剪 刀
bie tai mian qiǎng kāi wan xiao wǒ bu dui ji yi dong jiǎn dāo
我 们 都 经 历 这 一 遭
wǒ men dōu jīng li zhe yi zāo
才 知 道 淡 定 有 多 重 要
cai zhī dao dan ding yǒu duō zhong yao

谈 几 次 微 恋 爱 好 不 好
tan jǐ ci wēi lian ai hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huai nian guo qu duō wu liao
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bu yong tao zhan zhe rang tā zi jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ai qing kāi le wan xiao na hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo de rang lǐ zhi fēng diao
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bu yao nao děng dai ming yun de tōng gao

快 乐 已 经 变 了 味 道
kuai le yǐ jīng bian le wei dao
那 麽 把 从 前 丢 掉
na me bǎ cong qian diū diao

微 微 的 爱 好 不 好
wēi wēi de ai hǎo bu hǎo
怀 念 过 去 多 无 聊
huai nian guo qu duō wu liao
不 用 逃 站 着 让 它 自 己 好
bu yong tao zhan zhe rang tā zi jǐ hǎo

爱 情 开 了 玩 笑 那 很 好
ai qing kāi le wan xiao na hěn hǎo
好 得 让 理 智 疯 掉
hǎo de rang lǐ zhi fēng diao
不 要 闹 等 待 命 运 的 通 告
bu yao nao děng dai ming yun de tōng gao

时 间 把 爱 缩 小 眼 泪 把 痛 缩 小
shi jiān bǎ ai suō xiǎo yǎn lei bǎ tong suō xiǎo

Cũng có thể bạn muốn tìm các Bài hát liên quan

Nghe thêm nhạc từ MP3